Upis objekata u katastar nepokretnosti

upis* upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru.

* za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija

* takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

* u katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

 

Parcelacija i preparcelacija zemljišta

Topcon-GTS-753* prema Zakonu o planiranju i izgradnji parcelacijom se od jedne mogu formirati dve i više građevinski parcela a preparcelacijom se na većem broju katastarskih parcela može formirati jedna ili više građevinskih parcela

* projekat parcelacije ili preparcelacije izrađuje se na osnovu važećeg planskog dokumenta a na osnovu koga nadležna opštinska uprava izdaje uslove za parcelaciju ili preparcelaciju

* dokumentacija potrebna za izradu projekta parcelacije ili preparcelacije:

+ kopija plana – izdaje nadležna Služba za katastar nepokretnosti

+ list nepokretnosti – izdaje nadležna Služba za katastar nepokretnosti

+ uslovi za parcelaciju ili preparcelaciju – izdaje opštinska uprava

* projekat parcelacije ili preparcelacije overava opštinaska uprava koja je izdala uslove i nakon toga se zajedno sa elaboratom geodetskih radova predaje Službi za katastar neporetnosti na provođenje nakon toga Služba dodnosi rešenje o formiranju građevinskih parcela.

Izrada geodetskih podloga za projektovanje

geodetska-podloga* za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebna je geodetska podloga. Najčešće je to katastarsko-topografski plan u određenoj razmeri na kome su prikazane visinske kote i svi objekti koji se nalaze na određenoj katastarskoj parceli ili delu parcele kao i granice parcela prema podacima koje izdaje nadležna Služba za katastar nepokretnosti

* za potrebe projektovanja izrađuju se i topografski planovi

* podloge se izrađuju u CAD programima na osnovu premeravanja pomoću savremenih elektronskih i GPS instrumenata.

Omeđavanje parcela

* omeđavanje parcela vrši se na osnovu podataka koji se dobijaju od nadležne Službe za katastar nepokretnosti a na osnovu prijave radova koju potpisuje imalac prava na parceli.

obeležavanje temelja objekta

Obelezavanje_temelja* na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji pre početka izgradnje objekta neophodno je da ovlašćena geodetska organizacija izvrši obeležavanje temelja. Obeležavanje temelja se vrši na osnovu lokacijske dozvole i projektne dokumentacije na osnovu kojih se izdaje protokol o obeležavanju temelja.

* nakon izgradnje temelja vrši se geodetsko snimanje izgađenih temelja na osnovu koga opštinski organ koji je izdao lokacijsku dozvolu izdaje potvrdu o usaglašenosti temelja sa projektnom dokumentacijom

Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova

Topcon-Hiper-Lite* imalac prava na vodu dužan je da u roku od 3 dana od dana izgradnje ili promene na vodu podnese zahtev za provođenje promene.  Prikupljanje podataka o promenama na vodovima i merenja na terenu obavlja geodetska organizacija. Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

* geodetska organizacija dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja vrši upis u katastar vodova.

Etažiranje objekata

Etaziranje* posebni delovi objekta kao što su stanovi, poslovni prostori i garaže upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska i upotrebna dozvola ili elaborata geodetskih radova.

* elaborat geodetskih radova podrazumeva mrenje posebnog dela objekta i upoređenje izmerene površine sa projektnom dokumentacijom.

* da bi se upisao poseban deo objekat mora prvo biti upisan u katastar nepokretnosti