USLUGE

Geo Sistem Plus d.o.o.

* upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru.

* za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija

* takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

* u katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

* upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru.

* za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija

* takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

* u katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

* upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru.

* za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija

* takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

* u katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

* upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru.

* za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija

* takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

* u katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

* na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji pre početka izgradnje objekta neophodno je da ovlašćena geodetska organizacija izvrši obeležavanje temelja. Obeležavanje temelja se vrši na osnovu lokacijske dozvole i projektne dokumentacije na osnovu kojih se izdaje protokol o obeležavanju temelja.

* nakon izgradnje temelja vrši se geodetsko snimanje izgađenih temelja na osnovu koga opštinski organ koji je izdao lokacijsku dozvolu izdaje potvrdu o usaglašenosti temelja sa projektnom dokumentacijom

* imalac prava na vodu dužan je da u roku od 3 dana od dana izgradnje ili promene na vodu podnese zahtev za provođenje promene.  Prikupljanje podataka o promenama na vodovima i merenja na terenu obavlja geodetska organizacija. Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

* geodetska organizacija dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja vrši upis u katastar vodova.

* imalac prava na vodu dužan je da u roku od 3 dana od dana izgradnje ili promene na vodu podnese zahtev za provođenje promene.  Prikupljanje podataka o promenama na vodovima i merenja na terenu obavlja geodetska organizacija. Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

* geodetska organizacija dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja vrši upis u katastar vodova.

* posebni delovi objekta kao što su stanovi, poslovni prostori i garaže upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska i upotrebna dozvola ili elaborata geodetskih radova.

* elaborat geodetskih radova podrazumeva mrenje posebnog dela objekta i upoređenje izmerene površine sa projektnom dokumentacijom.

* da bi se upisao poseban deo objekat mora prvo biti upisan u katastar nepokretnosti

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module